Reklamacije

Ukoliko kupac nije zadovoljan isporučenim proizvodom, vaš prigovor će biti rešen u skladu sa važećim zakonskim normama.
Ovde možete pronaći obrazac za reklamaciju – Izjava o odustanku. Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati naš call centar 00381 63 11 000 11  ili putem e-mail adrese: [email protected]

Operator je dužan da potrošaču izda elektronskim putem potvrdu za prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu zbog koga je izvršpena reklamacija i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Troškove vraćanja reklamirane robe snosi kupac, osim u slučaju da je proizvod oštećen ili pogrešan proizvod.

Povrat robe

Ukoliko nakon preuzimanja pošiljke ustanovite:

– da vam je dostavljen proizvod koji niste naručili

– da vam je pored proizvoda koji ste naručili, dostavljen i fakturisan i proizvod koji niste naručili

  •  da iz nekog razloga predomislili ili odustali od kupovine

imate pravo da nam vratite proizvode, a mi ćemo vam vratiti vaš novac ili proizvod zameniti za drugi, po vašoj želji.

Uslovi pod kojima ćemo vam omogućiti povrat na ovaj način su sledeći:

* roba koju nam vraćate mora biti neotpakovana i nekorišćena
* od dana kada vam je roba isporučena nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane)
* Upakovali ste proizvod pre transporta na adekvatan način koji umanjuje opasnost od njihovog oštećenja tokom transporta
* Uz proizvod ste priložili sva dokumenta koja su vam predata prilikom isporuke (gotovinski račun, otpremnica i sl)
* Somnia Shop potvrđuje prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povrat novca ili zamenu

VAŽNE NAPOMENE!
Somnia Shop  nije odgovoran za oštećenja koja nastanu zbog toga što artikle koje želite da vratite niste na odgovarajući način upakovali pre transporta. Moguće je da će nam proizvod usled toga biti dostavljen kao oštećen i nećete moći da ostvarite svoje pravo na zamenu proizvoda ili povrat novca. Molimo vas da zato na adekvatan način upakujete proizvode koje želite da vratite.

Ako kupac naruči proizvode uz pomoć naših operatora, on takođe automatski prihvata pravila korišćenja / povraćaja koja su navedena na našoj web stranici.

Somnia Shop zadržava pravo da izmeni i dopuni uslove i povratne informacije, bez obaveze za prethodno obaveštenje korisnika o svim promenama.

Korisnik je upoznat i saglasan sa uslovima i pravilima za korišćenje sajta, i obavezao se da u potpunosti poštuje iste.